Mennesket lærte i løpet av årtusener at både individets og felleskapets sikkerhet er viktig for å opprettholde eksistensen og artene. Urmennesket trakk inn i grotter og voktet inngangen med ild, i oldtiden reiste man murer, i middelalderen ble det bygget store borger og festningsverk. Det 21 . århundredes menneske har også et grunnleggende behov for sikkerhet, samtidig som verden har forandret seg. l dag er spørsmålet om sikkerhet mer kompleks enn det var før. Farene er forskjellige, og verneinstrumentene har endret seg.

l dag trenger vi ikke være redde for å bli offer for et villdyr i skogen, men vi har grunn til å bekymre oss for at bilen vår kan bli stjålet fra parkeringsplassen. Person- og eiendomssikkerhet er blitt en industrigren. Selv om vi vil beholde vår frihet, aksepterer vi allikevel at vi blir kontrollert på flere steder for vår egen sikkerhets skyld. Vi bærer legitimasjon for å identifisere oss, og vi anser det for naturlig at vi blir bedt om det, at vi blir sjekket av automater. Vi blir heller ikke ergerlige når vi kjører inn på en parkeringsplass og nummerskiltet på bilen blir registrert ved hjelp av kameraer. Også i dag er sikkerheten både individets og samfunnets interesse, liksom i gamle dager.

A.R. Hungary, Inc. Teknologi i sikkerhetens tjeneste for både individ og samfunn

ARH Inc. utvikler, produserer og selger sikkerhets- og transporttekniske redskaper basert på intelligent bildebehandling. Klientene er systemintegrator foretak, som for sine partnere bygger systemer på meget høyt teknisk nivå ved å anvende den nyeste innovative teknologi.

ARH Inc.' sikkerhets-og transportttekniske instrumenter bygget på kunstig intelligent bildebehandlingsteknologi har vunnet anerkjennelse i mer enn 200 land, blant nesten 2000 partnere. l alle verdensdeler, fra Australia til Brasil, Korea til Saudi-Arabia finnes overalt selskapets nummerskiltidentifiserende, dokumentlesende utstyr.

Hva er hemmeligheten bak suksessen? Hemmeligheten er troen på fremragende tekniske løsninger, pålitelighet og effektivitet.

ARHs vei til suksess - kunstig intelligens og computerisk bildegjenkjennelse

lndividet får informasjon om verden rundt seg ved hjelp av sine sanseorganer. 75-80 °% av data som kommer via de fem sanseorganer (syn, hørsel, smak, luktesans, berøring ) og blir behandlet av hjernen, er visuell informasjon.

l 1990 prøvde jeg sammen med noen unge matematiker-og ingeniør kolleger å besvare spørsmålet om det er mulig å skape en computer-matematisk modell av menneskets hjerne ved hjelp av den moderne computerteknikken, som datamaskinen kan ''se'' med. Med andre ord: Kan vi få datamaskinen til selvstendig å analysere innholdet av et digitalt bilde som den aldri har ''sett'' før. Forskningens suksess ansporet oss til innen kort tid å anvende resultatene, dvs å løse konkrete oppgaver.

På denne måten ble verdens første automatiske datastyrte nummerskilt-identifiserende utstyr skapt i Ungarn i 1992.

Takket være den vedvarende forskningen på høyt nivå og de innovative utviklinger i de følgende 12 år vil vi i dag hevde at ARH Inc. er en av de betydeligste deltagerne på verdensmarkedet for sikkerhets-og transportteknikk basert på bildebehandling.

ARHs CARMEN nummerskilt-identifiserende produkt er markedsledende pga dens sikkerhet i gjenkjennelse og dens pålitelighet. CARMEN ANPR motoren kan med stor sikkerhet lese hvert alfanumerisk nummerskilt og det er den eneste i hele verden som også kan lese arabiske nummerskilt.

ARHs Dokumentlesere anerkjennes av fagfolk for sine gode bildeskapende evne og meget høye gjennkjennelsessikkerhet.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

ARHs nye produkt er FACEIDENT ansiktsgjenkjenner. Takket være dens hurtighet og pålitelighet kan den utmerket anvendes som motoren i inngangsystemer basert på ansiktsgjenkjennelse.

A.R. Hungary, Inc. Teknologi i sikkerhetens tjeneste for både individ og samfunn. Teknologi og kvalitet

Har du noen gang tellet etter hvor mange legitimasjoner av forskjellige art du har hatt i løpet av ditt liv? Og hvor mange har du nå? La oss forestille oss hvor mange dokumenter som blir kontrollert i hele verden på en hverdag: på flyplasser, ved grenser, i banker og på andre steder! lfølge beregninger ti tusen pr. sekund! Det er dermed naturlig at effektiviteten og hurtigheten av kontrolllprosessen er en seriøs sikkerhetsmessig og ikke minst økonomisk interesse.

ARH Inc. satte seg som mål i 1 998 å utvikle en automatisk dokumentlesende og kontrollerende innretning som man kan kontrollere dokumentene med hurtig og effektivt på et høyt nivå. Slik oppstod Passport Reader produktfamilien.

Oppgaven var ikke enkel! lnnretningene skal være egnet for å anskueliggjøre vernemerkene på dokumentene, og for å lese dataene som finnes på dokumentene. Det må lages et bilde i både normalt, infra- og UV-lys for å få vernemerkene synlige. Hele prosessen kan ikke ta mer enn 1 -2 sekunder. lnnretningen skal være liten og massiv av form. Den skal rent mekanisk sett være slitesterk.

Resultatet av to års utvikling ble i år 2000 en innretning som svarte til kravene og som i dag er den mest . moderne CLR produktfamilien tilgjengelig på markedet med internasjonal anerkjennelse

CLR anleggenes bildekvalitet er utmerket i både synlig, infra- og UV-lys, og i tillegg til deres meget pålitelige karaktergjenkjennende algoritmer tilbyr de andre enestående tjenester. De kan gjenkjenne 2D strekkoder, lage UV-bilder i farger, utføre automatisk dokumentdetektering, og de kan lese dataene på RFID-chips innbygget i de nyeste passene.

CLR produktfamilien har seks forskjellige utbyggingsformer, hver av dem tilbyr den perfekte løsningen for hver sitt anvendelsesområde. Deres bruk er meget enkel, det krever ingen spesiell utdannelse eller instruksjon. lnnretningene sanser de ilagte dokumentene og utfører automatisk bildeproduksjon og analyse.

l løpet av utviklingen la ingeniørene spesielt vekte på at CLR innretningene lett skulle kunne integreres. Ved hjelp av de tilhørende softwarer kan CLR produktene lett tilpasses alle slags komplekse informatiske systemer basert på dokumentkontroll.

Hvor suksessfull samarbeidet med våre systemintegrasjonspartnere har vært illustrerer det faktum at rundt om i verden virker flere tusen DR i adskillige anvendelser: på flyplasser, ved grenser, på ambassader, på postkontorer, på hoteller og på notarkontorer.

l de siste årene er det takket være utviklingen innen telekommunikasjonen blitt . mulig å anvende mobile dokumentlesende og kontrollerende innretninger På flyplasser, ved grenser, ved trafikkkontroller på veien, på tog og båt kan det være behov for å sjekke reisedokumentenes autentisitet, men vanligvis er det ikke mulig på grunn av mangel på utstyr. ARH Inc. ønsket å møte denne utfordringen da selskapet introduserte sitt PR 303 mobile passleser.

PR 303 er en innretning med hvilken man kan kontrollere dokumentets data med en eneste bevegelse. Hele prosessen tar mindre enn to sekunder. Utstyret er egnet for både behandling av lokal database og on-line GPRS-basert dataforespørsel. PR 303 er spesielt anvendelig på internasjonale tog.

lfølge statistiske undersøkelser er det registrert mer enn en halv milliard biler rundt om i verden. Også i dag kan de primært identifiseres ved hjelp av nummerskilt. Derfor er det ikke overraskende at de automatiske nummerskiltlesende prosedyrer er blitt nødvendige deler av flere transport-og sikkerhetstekniske anvendelser Man har bruk for identifiserende utstyr som i tillegg til hurtighet og effektivitet også er økonomisk.

CARMEN ANPR teknologien oppfyller kravene. Den er hurtig, presis og økonomisk. Dette bevises av flere tusen CARMEN ANPR baserte system i bruk i mer enn 60 land og av ARH Inc.'s nesten 1 000 systemintegrerte partnere.

Hvordan fungerer CARMEN ANPR?

Kameraet tar bilder av det detekterte kjøretøyet På bildet leter det etter nummerskiltet og utfører karaktergjenkjennelse Det videresender de bildene som ble tatt og nummerskiltet til systemet som utfører databehandlingen og datalagringen

Med CARMEN software versjoner og det utfyllende ( ekstra ) hardware utstyr tilbyr AR Hungary AS mangesidige løsninger for dets systemintegratorer.

CARMEN Parking software - økonomisk og ideal løsning ved inngangsporter
CARMEN Freeflow software - grenseløs: Kontinuerlig gjenkjennelse, anvendbar i tilfelle av kjøretøy som beveger seg med stor fart Ved hjelp av
FXVD4 videosignal digitaliserende kort kan alle slags videokameraer lett koples til systemeFXCAM IBW 2000 ANPR kamera er ''plug and play'' løsning for å ta ideale bilder
ARH Car PC

Spesifikasjon for CARMEN ANPR motor Uavhengig av land og tegn - gjenkjenner kinesiske, arabiske og latinske skrifttegn Stor presisitet ved gjenkjennelse - over 98% ved alfanumeriske nummerskilt Hurtig gjenkjennelse - en hel lesesyklus tar mindre enn 80msec økonomisk teknologi - utmerket pris-prestasjon forhold Kan lett og raskt integreres- støtter forskjellige operasjonssystemer og utviklingsspråk

Siden denne introduksjonsfilmen begynte har CARMEN nummerskiltgjenkjenner motor lest mer enn 100 000 nummerskilt på verdens 5 kontinenter l parkeringshus, På gebyrpliktige parkeringsplasser, l bevoktede objekter, På lastebilterminaler Ved grenser, På motorveier, Ved veikryss med stor trafikk l tunneler og på broer, l garasjer, Ved bensinstasjoner På motorveier, Ved porter hvor det betales gebyr, l bilfrie bydeler

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.